Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Informatik

Litteraturlista

Portabla format

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: ISGB13
Kursens benämning: Portabla format
Portable Formats
Högskolepoäng: 5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Extensible Markup Language (XML). W3C (World Wide Web Consortium). http://www.w3.org/XML/ (2016-01-07). För senaste standarden, se: http://www.w3.org/TR/xml/

HTML etc. För rekommendationer angående HTML och XHTML, se http://www.w3.org/TR/, och för HTML5, se Web Hypertext Application Technology Working Group på https://html.spec.whatwg.org/. Webbutvecklingkurser och webbsidevalideringstjänster finns samlade på http://www.w3schools.com/.

ISO 9241-151:2008 Ergonomics of human-system interaction - Part 151: Guidance on World Wide Web user interfaces. ISO (International Standardization Organization), 2008.

"Image file formats". I: Wikipedia. http://en.wikipedia.org (2016-01-07). ("Bildfilformat" i svenska Wikipedia http://sv.wikipedia.org)

Referenslitteratur
SS-EN 301549:. Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT-produkter och -tjänster i Europa. Senaste upplagan. Se http://www.etsi.org/

Tillgänglighet
Funka nu. Stockholm: Funka Nu AB. http://www.funka.com/ (2015-01-07).

Web Accessibility Initiative (WAI). W3C (World Wide Web Consortium). http://www.w3.org/WAI/ (2016-01-07).

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. W3C (World Wide Web Consortium). http://www.w3.org/TR/WCAG20/ (2016-01-07).


Litteraturen består av standardiseringsdokument och rapporter från standardiseringsorgansiationer tillgängliga på webben.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-01-07