Dnr: HS 2015/61

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Psykologi

Litteraturlista

Psykologins forskningsfält

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: PSGC20
Kursens benämning: Psykologins forskningsfält
Psychology III Scientific Fields in Psychology
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Psykologins forskningsfält

Böcker
Booth, Wayne C., Colomb, Gregory G., Williams Joseph M. Forskning och skrivande - Konsten att skriva enkelt och effektivt. Lund: Studentlitteratur, 2004.

Christensen, Gerd. Psykologins vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur, 2004.

Tidskriftsartiklar

Metod

Böcker
Borg, Elisabet & Westerlund, Joakim. Statistik för beteendevetare. . Senaste upplagan. Stockholm: Liber, 2012.

Brace, N., Kemp, R., & Snelgar, R. SPSS for Psychologists. Senaste upplagan. Hampshire: Palgrave MacMillan, 2012.

Josselson, R. Interviewing for qualitative inquiry: A relational approach. New York: Guilford Press, 2013.

Smith, A. Jonathan. Qualitative Psychology: a Practical Guide to Research Methods. Senaste upplagan. London: Sage Publications.

Kompendier


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2015-12-22