Dnr: HNT 2015/13:25

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Naturgeografi

Litteraturlista

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: NGGB63
Kursens benämning: Praktikkurs geografisk informationsteknik
Internship in geographical information technology
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Björklund, M., Paulsson, U. Seminarieboken . Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.


Referenslitteratur

Ejvegård, R. Vetenskaplig metod. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.


Reviderad enligt Prefektbeslut 2015-12-21.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2008-10-13