Reg No: HS2015/45

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Arts and Social Sciences
Media and Communication Studies

Course Reading

Research methods and academic essay

Valid from spring semester 2016

 

Course Code: MKGB03
Course Title: Research methods and academic essay
Forskningsmetoder och självständigt arbete
Credits: 15
Degree Level: Bachelor


Research Method, 7.5 ECTS cr

Books
Backman, J. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, 2008. Kap. 2 (bokens övriga kapitel ingår i efterföljande uppsatskurs). Pages: 9.

Bergström, G., Boréus, K. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Edition 3. Lund: Studentlitteratur, 2012. Pages: 461.

Ekström. M/Larsson, L. Metoder i kommunikationsvetenskap. Edition 2. Lund: Studentlitteratur, 2010. Pages: 320.

Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun . Lund: Studentlitteratur, 2009. Pages: 370.

Trost, J. Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 2007. Pages: 168.

Östbye, H., Knapskog, K., Helland, K., Larsen, L.O. Metodbok för medievetenskap. Malmö: Liber, 2004. Pages: 286.


Reference Literature

Aronsson, Å. SPSS. En instruktion till basmodulen. Lund: Studentlitteratur, 1999.

Danemark, B., Ekström, M. m fl. Att förklara samhället. Lund: Studentlitteratur , 1997.

Esiasson, P., Giljam, M., Oscarson, H., Wägnerud, L. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2007.

Hartman, J. Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori . Lund: Studentlitteratur, 2004.

Repstad, P. Närhet och distans. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Wahlgren, L. SPSS steg för steg . Lund: Studentlitteratur , 2005.

Independent Project, 7.5 ECTS

Books
Backman, J. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pages: 213.

Språkrådet. Svenska skrivregler. Stockholm: Liber, 2008. Pages: 264.


Reference Literature

Jarrick, A. & Josephson, O. Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur, 1996.

Nyberg, R. Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet. Edition 4. Lund: Studentlitteratur, 2000.


 

Approved by the Faculty Board of Arts and Social Sciences, 14 December 2015