Dnr: HS 2015/38

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Informatik

Litteraturlista

Grundläggande databasdesign

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: ISGA21
Kursens benämning: Grundläggande databasdesign
Elementary database design
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Padron-McCarthy, T & Risch, T. Databasteknik. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2015-12-02