Dnr: HNT 2015/42

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Kemiteknik

Litteraturlista

Värme- och strömningslära

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: CKGB41
Kursens benämning: Värme- och strömningslära
Heat and mass transfer
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Warren L McCabe, Peter Harriott, Julian Smith. Unit Operations of Chemical Engineering. Upplaga Seventh Edition. ISBN 9780071247108.

Kompendier
Utdelat material och kompendium som säljs i Studerandeexpeditionen.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-09-14