Dnr: HNT 2045/41

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Idrottsvetenskap

Litteraturlista

Idrottsvetenskap III

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: IDGC11
Kursens benämning: Idrottsvetenskap III
Sport Science III
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Idrott, hälsa och coaching i fördjupning, 7,5 hp

Tillkommer vetenskapliga artiklar

Berg, Morten Emil. Coaching-att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas. Lund: Studentlitteratur, 2007. Antal sidor: 455.

Horn, Thelma S. (Ed.) . Advances in sport psychology. Champaign, IL: Human Kinetics, 2008. Antal sidor: 499.

Patriksson, Göran, Stråhlman, Owe. Young peoples' lifestyle and sedentariness. IPD-rapport No 2006:01. Göteborg: Göteborgs universitet Idrottshögskolan, 2004. Antal sidor: 57. Finns att köpa i samband med kursstart

Weinberg, Robert Stephen & Gould, Daniel. Foundations of sport and exercise psychology. Champaign, IL: Human Kinetics, 2007. Antal sidor: 607.


Referenslitteratur

Coakley, Jay. Sports in society: Issues & controversies. Boston: McGraw-Hill, 2009. Antal sidor: 688.

Delkurs 2: Idrottsvetenskaplig forskningsmetodik, 7,5 hp

Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola. Statistisk verktygslåda 1  samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur,, 2010. Antal sidor: 480.

Hassmén, Nathalie & Hassmén, Peter. Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Farsta: SISU Idrottsböcker, 2008. Antal sidor: 414.

Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 1997. Antal sidor: 306.

Thomas, Jerry R, Nelson, Jack K & Silverman, Stephen J . Research methods in physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics, 2005. Antal sidor: 455.

Examensarbete, 15 hp

Litteratur i samråd med läraren


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-09-15