Dnr: HNT 2015/45

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Riskhantering

Litteraturlista

Riskhantering - Masterarbete

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: RHAE01
Kursens benämning: Riskhantering - Masterarbete
Risk Management - Master Degree Project
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Björklund Maria, Paulsson Ulf . Seminarieboken att skriva, presentera och opponera. Lund: Studentlitteratur, 2010. Antal sidor: 132.

Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter . Att skriva en bra uppsats (upplaga 2). Malmö: Liber, 2008. Antal sidor: 276.


Referenslitteratur

Hillvesson Febe. Sju enkla steg till en färdig uppsats. Stockholm: Lyseum förlag, 2010.

Rienecker Lotte. Problemformulering. Malmö: Liber, 2003.


Dessutom tillkommer litteratur utifrån valt område motsvarande ca 2000 sidor

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-09-11