Dnr: HS 2015/36

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Arbetsvetenskap

Litteraturlista

Arbetsvetenskap

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: AVGA30
Kursens benämning: Arbetsvetenskap
Working Life Science
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Arbetsvetenskaplig introduktion

Böcker
Bengtsson, M; Berglund, T (red.) . Arbetslivet. Upplaga 3. Lund: Studentlitteratur.

Bergman A, Gillberg G, Ivarsson L (red). Tankar om arbete. 17 texter om arbete, arbetsliv och samhällsförändring. Upplaga 2015. Stockholm: Premiss förlag.

Patel, Runa; Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Ulfsdotter Eriksson, Ylva. Personalvetenskap som förhållningssätt. Senaste upplagan. Stockholm: Liber.

Människan i arbete och arbetets former

Böcker
Bergman A, Gillberg G, Ivarsson L (red). Tankar om arbete. 17 texter om arbete, arbetsliv och samhällsförändring. Upplaga 2015. Stockholm: Premiss förlag.

Noone, M; Blyton, P. The realities of work. Senaste upplagan. Palgrave: Basingstoke.

Tidskriftsartiklar
Tidskriftsartiklar tillkommer

Vetenskaplig metod

Böcker
Ejlertsson, Göran. Enkäten i praktiken. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Lantz, Annika. Intervjumetodik. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Patel, Runa; Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomgöra och rapportera en undersökning. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Grundläggande organisationsteori

Böcker
Bruzelius, L H; Skärvad, P-H . Integrerad organisationslära. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Wahl, A; Holgersson, C; Höök, P; Linghag, S. Det ordnar sig, teorier om organisation och kön. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Tidskriftsartiklar
Artiklar på engelska tillkommer.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2015-06-22