Dnr: HNT 2015/45

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Riskhantering

Litteraturlista

Vattenförvaltning och hantering av översvämningsrisker

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: CCGA09
Kursens benämning: Vattenförvaltning och hantering av översvämningsrisker
Integrated Water and Flood Risk Management
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Lundqvist m.fl. Hållbar vattenförvaltning. Vastra rapport , 2004.

Zevenbergen Chris, Ashley Richard, Garvin Stephen, Pasche Erik, Evelpidou Niki . Urban flood management. Leiden: CRC Press/Balkema, 2011.

Rapporter
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker. 2007.

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön . 2004. SFS 2004:660.

Vatten - vårt gemensamma ansvar: vattenförvaltningen 2009-2015.. Vattenmyndigheterna Länsstyrelserna, 2010.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-06-05