Dnr: HNT 2015/11

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Omvårdnad

Litteraturlista

Triage och sjukvårdsledning inom ambulanssjukvård

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: KMA404
Kursens benämning: Triage och sjukvårdsledning inom ambulanssjukvård
Prehospital triage and management
Högskolepoäng: 6 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Abrahamson, Linda M. Advanced Medical Life Support, Anassessment-Based Approach. Senaste upplagan. St.Louis: Elsevier/Mosby JEMS. Antal sidor: 544. *

Lennquist Sten. (2007). Traumatologi. Stockholm: Liber. Antal sidor: 528. *

Nilsson, Helene & Kristiansson, Tomas. (2015). Katastrofmedicinsk beredskap - att leda sjukvård på ett särskilt sätt. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 187.

PHTLS: Prehospital Trauma Life Support. Senaste upplagan. St. Louis: Mo: Elsevier Mosby Jems: cop. Antal sidor: 618. *

Polit, Denise & Beck, Cherly,Tatano. Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Senaste upplagan. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business. Antal sidor: 802. *

Sanders, Mick J. (2012). Mosby's paramedic textbook. St. Louis, Mo: Elsevier Mosby Jems. Antal sidor: 1760. *

SBU rapport 197 (2010) . Triage och flödesprocesser på akutmottagningen. En systematisk litteraturöversikt . http://www.sbu.se/triage . *

Socialstyrelsen. (2010). Stora busskrascher i Sverige 19972007. Kamedo-rapport 94. Västerås: Edita Västra Aros. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18135/2010-10-5.pdf. Antal sidor: 80.


Referenslitteratur

Ejlertsson, Göran. (2003). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 275.

Ejlertsson, Göran. (2005). Enkäten i praktiken. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 157.

Eliasson, Annika. (2006). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 161.

Fass som länk. http://www.fass.se.

Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier - värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och kultur. Antal sidor: 219. *

Friberg, Febe. (2007). Dags för uppsats. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 154.

Gillham, Bill. (2008). Forskningsintervjun. Tekniker och genomförande. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 227.

Granskär, Monica & Höglund, Birgitta. ( red). (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 210.

Handbok för hälso- och sjukvård. www.infomedica.se/handboken.

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 370.

Läkemedelsboken. (2011/2012). http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/lakemedelsboken/LB2011-2012-interaktiv.pdf *.

Medicinska forskningsrådet (2000). Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning. Forskningsetisk policy och organisation i Sverige. MFR-rapport 2, rev 2002. Stockholm: Medicinska forskningsrådet. Antal sidor: 116.

Raadu, Gunnel. Författningshandbok för personal inom hälso-och sjukvården. Senaste upplagan. Stockholm: Liber. *

Regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.vr.se/index.html.

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (2012). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. http://www.ambssk.se/index.php/sv/kompetensbeskrivningen-foer-specialistutbildad-ambulansjukskoeterska.

Segesten, Kerstin. (2006). Vårdforskningens begrepp. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 96.

Socialstyrelsen (2005). Nationell handlingsplan för hälso- och sjukvården. Slutrapport. Stockholm: Socialstyrelsen. Antal sidor: 109.

Språkrådet (2008). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. Antal sidor: 264.

Strömberg, Helén & Eriksson, Henric. (2006) . Genusperspektiv på vård och omvårdnad . Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 224.

Vetenskapsrådet. Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden. http://www.codex.vr.se/index.html .

Wahlgren, Lars. (2005). SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 149.


Vetenskapliga artiklar, rapporter och annat kan tillkomma. Symbolen * indikerar att litteraturen återkommer i fler kurser under utbildningen.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-05-26