Dnr: HNT 2015/11

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Omvårdnad

Litteraturlista

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: KMA403
Kursens benämning: Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård
Prehospital trauma and care
Högskolepoäng: 9 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Lennquist Sten. (2007). Traumatologi. Stockholm: Liber. Antal sidor: 528.

Polit, Denise & Beck, Cheryl. Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Senaste upplagan. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Antal sidor: 802. *

Prehospital Trauma Life Support Committee of the National Association of Emergency Medical Technicians in cooperation with the Committee on Trauma of the American College of Surgeons. PHTLS: Prehospital Trauma Life Support. Senaste upplagan. St. Louis: Mo: Mosby Jems: Elsevier. Antal sidor: 618.

Sanders, Mick J. (2012). Mosby's paramedic textbook. St. Louis, Mo: Elsevier Mosby Jems. Antal sidor: 1760. *


Referenslitteratur

Fass. http://www.fass.se.

Handbok för hälso- och sjukvård. www.infomedica.se/handboken.

Arhammar, Jenny. & Wagrell, Birgitta. (2012). På akuten, bok med eLabb. Stockholm: Liber.

Ejlertsson, Göran. (2003). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 275.

Ejlertsson, Göran. (2005). Enkäten i praktiken. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur.

Eliasson, Annika. (2006). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 161.

Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier- värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och kultur. Antal sidor: 219. *

Friberg, Febe. (2012). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 154.

Granskär, Monica & Höglund, Birgitta ( red). (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 205.

Kvale, Steina. & Brinkmann, Svend. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 370.

Läkemedelsboken. (2014/2015). http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/lakemedelsboken/LB2011-2012-interaktiv.pdf.

Medicinska forskningsrådet (2000). Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning. Forskningsetisk policy och organisation i Sverige. MFR-rapport 2, rev 2002. Stockholm: Medicinska forskningsrådet. Antal sidor: 116.

Raadu, Gunnel. Författningshandbok för personal inom hälso-och sjukvården. Senaste upplagan. Stockholm: Liber. *

Regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.uu.se/index.shtml.

Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening (2012). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. http://www.ambssk.se/index.php/sv/kompetensbeskrivningen-foer-specialistutbildad-ambulansjukskoeterska alternativt www.ambssk.se .

Segesten, Kerstin. (2006). Vårdforskningens begrepp. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 96.

Socialstyrelsen (2005). Nationell handlingsplan för hälso- och sjukvården. Slutrapport. Stockholm: Socialstyrelsen. Antal sidor: 109.

Språkrådet (2008). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. Antal sidor: 264.

Strömberg, Helén & Eriksson, Henric. (2006) . Genusperspektiv på vård och omvårdnad . Lund: Studentlitteratur.

Suserud, Björn-Ove & Svenson, Leif. (2009). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber. Antal sidor: 477. *

Vetenskapsrådet. Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden . http://www.codex.uu.se/index.shtml .

Wahlgren, Lars. (2005). SPSS steg för steg . Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 149.


Vetenskapliga artiklar, rapporter och annat kan tillkomma.

Symbolen * indikerar att litteraturen återkommer i fler kurser under utbildningen.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-05-26