Dnr: 2015/13:6

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Naturgeografi

Litteraturlista

Examensarbete

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: NGGC81
Kursens benämning: Examensarbete
Degree Project
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Björklund M, Paulsson U. Seminarieboken. Senaste upplagan. Stockholm: Studentlitteratur.


Referenslitteratur

Ejvegård, R. Vetenskaplig metod. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Höst M, Regnell B, Runesson P. Att genomföra examensarbete. Studentlitteratur.


Litteratur väljs i samråd med handledaren
Reviderad genom prefektbeslut 2015-05-12

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-05-12