Dnr: HS 2015/44

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Kulturgeografi

Litteraturlista

Skogsfinnarna och Finnskogen: Kultur, historia och framtid

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: KGGA71
Kursens benämning: Skogsfinnarna och Finnskogen: Kultur, historia och framtid
The Forest Finns and Finnskogen: Culture, History and Future
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Eles, H (red). Finnskogen och skogsfinnarna. Högskolan i Karlstad. Forskningsrapport 1995:21, 1995. Antal sidor: 100.

Material tillgängligt som länkar och pdf på lärplattformen (Its-Learning).

Bakgrund och kolonisation
Bladh, G. Savolaxare i rörelse på bägge sidor Bottenviken. Ymer, årg 120, 2000. Antal sidor: 15.

Bladh, G. "Forskning om skogsfinnar och finnskogar i Skandinavien". I: Engen, T.O. (red) Kulturell identitet og regional utveckling. Högskolen i Hedmark, 2002. Rapport fra en forskningskonferens. Rapport 2002:8. Hamar, s 68-90. Antal sidor: 22.

Bladh, G. & Kujava. C (red). Dialog och särart. Människor, samhällen och ideér från Gustav Vasa till nutid. Svenskt i Finland - Finskt i Sverige I. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2005. s 1-84. Antal sidor: 84.

Bladh, G. & Olausson, P. Vandrat hit som andra finner att söka sin föda. Om en rannsakningslängd över inhysesfolket i Frysdalen 1674. Karlstad: 2004. Karlstad University studies 2004:38. Antal sidor: 50.

Bladh, G., Myhrvold, J. & Persson, N (red). Skogsfinska släktnamn i Skandnavien. Karlstad: Karlstad University Studies 2009:58, 2009. Antal sidor: 25.

Broberg, R. Äldre invandringar från Finland i historia och tradition. Fataburen. 1981. Antal sidor: 22.

Wedin, M. "Dokumentation och källor i skogsfinsk forskning". I: Engen, T.O (red) Kulturell identitet og regional utveckling. Rapport fra forskningskonferanse. Högskolen i Hedmark: 2002. Rapport 2002:8. Hamar. Antal sidor: 16.

Kulturlandskap och näringsliv
Bladh, G. "Skogen som kulturlandskap". I: Almered Olsson, G., Bladh, G., Månsson, B. & Nyberg, L. Inte bara träd - Hållbart mångbruk av skogslandskapet. Carlssons förlag, 2004. s 91-112. Antal sidor: 21.

Bromander, C.V. Svedjebruk på Finnskogen. STF:s årsbok 1902, 1902. Antal sidor: 38.

Orrman, E. "Svedjebruk på 1500-talets kungsgårdar". I: Svedjebruk och röjningsbränning i Norden. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria. Stockholm: Nordiska museet, 1995. Antal sidor: 12.

Talve, I. Drag ur finnbygdens näringsliv. Värmland förr och nu 1953. 1953. Antal sidor: 30.

Tvengsberg, P M. Skogsfinnene på Finnskogen og svedjebruket. Naering som etnisk kjennetegn. Arkeologisk museum, Stavanger, 1985. Antal sidor: 18.

Kultur och folktro
Broberg, R. Värmlandsfinsk folktro. Värmland förr och nu, årg 51, 1953. Antal sidor: 33.

Keyland, N. Beredningsmetoder och redskap, Värmland. Stockholm: Svensk allmogekost, 1919. Antal sidor: 15.

Mörtberg, M. Björnfest och jaktmagi hos värmlandsfinnarna. Stockholm: Svenska kulturbilder. Ny följd 6, s 113-126, 1936. Antal sidor: 13.

Talve, I. Skogsfinnarna och Finlands folkkultur. I Värmlandsfinnar. Stockholm: Kulturfonden för Sverige och Finland. Antal sidor: 15.

Språk och ortnamn
Eskeland, T. "Om finske teignavn på Finnskogene i Norge". I: Studier i nordisk filologi. Red. Huldén, L. Rapport från NORNA symposium, Helsingfors 1991, 1992. Antal sidor: 10.

Virtaranta, P. "Utforskning av språk- och traditioner i mellersta Skandinaviens finnskogar". I: Värmlandsfinnar. Kulturfonden för Sverige och Finland. Stockholm: 1986. Antal sidor: 33.

Whalberg, M. Ortnamnförrådet i de svenska finnmarkerna. Ortnamnssällskapet i Uppsala årsskrift, 1991. Antal sidor: 22.

Finnskogen på 1700-1900 talet
Bladh, G. "Kulturella förändringsprocesser i Värmland-Solörs Finnskog". I: Engen, T. O. (red). Kulturell identitet og regional utveckling.. Högskolen i Hedmark, 2002. Rapport fra en forskningskonferens. Rapport 2002:8. Hamar, s 131-145. Antal sidor: 14.

Keinänen, M L. & Bjerén, G. "Finska fok i Värmlands skogar, ödestimmen för dig slår": den skogsfinska renässansen i norra Värmland. I Svenskt i Finland - Finskt i Sverige II. Mellan majoriteter och minoriteter: om migration, makt och mening. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 2006. Antal sidor: 22.

Kjellin, A F. Berättelse om de på wermeland skogar.... Historiallinen Arkisto, 1905, s 258-266. Antal sidor: 8.

Linderholm, O. Om värmlandsfinnarna. Finnbygden 1976: 2-4. Original De Fennoibus Vermelandiae 1788, 1976. Antal sidor: 10.

Marelius, N. Anmärckningar wid 1755 århs Gräntse Charta emillan Swerige och Norrige. (Från Carlsson, M.: Bidrag till utredning av den värmländska avvittringsfrågan. Stockholm: 1915. Antal sidor: 10.

Kulturarv, kulturmiljö och lokal utveckling
Björnstad, K. Samarbeid och Saerpreg. Forprosjektrapport og mulighetsstudie for Finnskogen Natur - og kulturpark.. Aurland Naturverkstad, 2011. Rapport 2011:13. Antal sidor: 25.

Hedmarks Fylleskommun. En levande Finnskog vårt felles ansvar. 2011. Antal sidor: 150.

Riksantikvarieämbetet. "Plats, drivkraft, samhällsprocess." Vad gör kulturarvet till en resurs för hållbar utveckling. Rapport Riksantikvariämbetet 2003:7. Antal sidor: 70.

Värmlands läns landsting. Förslag till åtgärder för att bevara och vårda minnena från Finnkulturen i Värmland. 1954. Antal sidor: 25.

Antal sidor
Artiklar enligt lärares anvisningar, cirka 85 sidor. Totalt sidantal: 990


Referenslitteratur

Bladh, G. Finnskogens landskap och människor under fyra sekler. Forskningsrapport 1995:11. Högskolan i Karlstad, 1995.

Broberg, R. Finsk invandring till mellersta Sverige. Skrifter utgivna av Föreningen för Värmlandslitteratur 7, 1988.

Finnsam. Det skogsfinska kulturarvet. Falun: Finnbygdens förlag, 2001.

Gottlund,C A. Dagbok över mina vandringar på Wermlands och Solörs Finnskogar 1821. Gruetunets Museum, 1985.

Tarkiainen, K. Finnarnas historia i Sverige 1. Stockholm: 1990.

Tarkiainen, K. Finnarnas historia i Sverige 2. Helsingfors: 1993.

Thurén, T. Källkritik. Upplaga 3:e. Stockholm: Liber, 2013.

Wedin, M. Den skogsfinska kolonisationen i Norrland. Falun: 2007.



 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2015-02-12