Dnr: LUN 2014/12

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Verksamhetsförlagd utbildning 4 - musiklärare

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: MUAL12
Kursens benämning: Verksamhetsförlagd utbildning 4 - musiklärare
Teacher Training Practice 4 - Music Education
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Kursplaner för relevant verksamhet/ämne

Böcker
Lundgren, Ulf P; Pramling Samuelsson, Ingrid; Säljö, Roger; Börlin, Anita; Richardson, Gunnar.. Lärarens handbok: läroplaner, skollag, diskrimineringslag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention. Lund: Studentlitteratur AB, 2008 eller senaste upplaga. Antal sidor: 231.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-10-08