Dnr: LPAA04/20152

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Historia

Litteraturlista

Verksamhetsförlagd utbildning III - ämneslärare

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: LPAA04
Kursens benämning: Verksamhetsförlagd utbildning III - ämneslärare
Practical placement III - Secondary education
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Lärarens handbok: läroplaner, skollag, diskrimineringslag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 340.

Imsen, Gunn. Lärarens värld: Introduktion till allmän didaktik. Lund: 1999. Antal sidor: 250.

Styrdokument
Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, Lgr11. Stockholm: Skolverket, 2011.

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, Gy11. Stockholm: Skolverket, 2011.

Skollag. Stockholm: Utrikesdepartementet. SFS 2010:800.

Skolverkets Kommentarmaterial och Bedömningsstöd för relevant verksamhet/ämne.

Övrig information
Dessutom tillkommer ytterligare ca 400 sidor litteratur av relevans för ämnesinriktningen. Denna litteratur väljs i samråd med respektive ämnesdidaktiker och/eller kursansvarig lärare.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2015-03-19