Dnr: HNT 2015/41

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Folkhälsovetenskap

Litteraturlista

Examensarbete i folkhälsovetenskap (master)

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: FHABE3
Kursens benämning: Examensarbete i folkhälsovetenskap (master)
Master's Thesis in Public Health Sciences
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Forskningsetik. http://www.codex.vr.se/.

Referenssystem APA. http://www.kau.se/bibliotek/referenshantering/referenser-enligt-apa.

Böcker
Rienecker, Lotte & Stray Jörgensen, Peter. Att skriva en bra uppsats. Upplaga 2. Malmö: Liber, 2008. Antal sidor: 276.

Trost, Jan. Att vara opponent. Lund: Studentlitteratur, 2002. Antal sidor: 85.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-03-18