Dnr: FAK4 2012/3

 

Logotype of Karlstad University


Estetisk-filosofiska fakulteten
Litteraturvetenskap

Litteraturlista

Litteraturvetenskap III

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: LVGCF2
Kursens benämning: Litteraturvetenskap III
Comparative Literature III
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Ämnesteoretisk fördjupningskurs I

Entzenberg, Claes och Hansson, Cecilia (red). Modern litteraturteori. Del 1 och 2. Lund: Studentlitteratur, 1993. Antal sidor: Ca 300.

Melberg, Arne och Kittang, Atle, m.fl. (red) . Den moderna litteraturteorin. Stockholm: Dejavu, 2011. Antal sidor: 192.

Skönlitteratur i en omfattning av 500 sidor kan tillkomma. Ytterligare facklitteratur i en omfattning av max 200 sidor tillkommer.

Delkurs 2: Ämnesteoretisk fördjupningskurs II

Cirka 200 sidor avhandlingstext enligt anvisning.

Cirka 250 sidor tidskriftstext ur Tidskrift för litteraturvetenskap och Samlaren enligt anvisning.

Skönlitterära texter i en omfattning av max 2000 sidor.

Ytterligare facktexter i en omfattning av cirka 200 sidor tillkommer..

Bal, Mieke. Narratology. Introduction to the Theory of Narrative. Toronto: University of Toronto Press, 2009, i utdrag. Antal sidor: 20.

Genette, Gérard. Narrative discourse revisited. Itacha: N.Y.: Cornell University Press, 1988, i utdrag.

Genette, Gérard. Narrative discourse. An Essay in method. Itacha: N.Y.: Cornell University Press, 1980. Antal sidor: 20.

Haettner Aurelius, Eva, och Tomas Götselius. Genreteori. Lund: Studentlitteratur, 1997, enligt anvisning. Antal sidor: Max 100.

Delkurs 3: Uppsatskurs med seminarieverksamhet

Litteratur väljs i samråd med handledare.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2015-03-12