Dnr: HNT 2015/45

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Riskhantering

Litteraturlista

Klimatanpassning och riskreducering

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: RHAD03
Kursens benämning: Klimatanpassning och riskreducering
Climate adaptation and risk reduction
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Marilise Turnbull, Charlotte L. Sterrett och Amy Hilleboe. Toward resilience a guide to disaster risk reduction and climate change adaptation. USA: Practical Action Publishing Ltd, 2013. http://www.ecbproject.org/downloads/ECB-toward-resilience-Disaster-risk-reduction-Climate-Change-Adaptation-guide-english.pdf .

Rapporter
A local climate impacts profile: how to do an LCLIP. Oxford: UKCIP, 2009. http://www.ukcip.org.uk/wizard/current-climate-vulnerability/lclip/

IPCC, Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK, and New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2012. http://ipcc-wg2.gov/SREX/images/uploads/SREX-All_FINAL.pdf .

Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter. 2007. SOU 2007:60 . http://www.regeringen.se/sb/d/8704/a/89334

Synthesis Report of the IPCC Fifth Assessment Report. IPCC. http://www.ipcc-syr.nl/

Karin Mossberg Sonnek, Johan Lindgren, Anna Lindberg. Integrera klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser en vägledning. FOI, 2011. http://www.foi.se/Global/Kunder%20och%20Partners/Projekt/Climatools/Rapporter%20och%20artiklar/Intregrera_klimatanpassning_i_kommunala_RSA.pdf


Tillkommer även annan aktuell litteratur

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-02-23