Dnr: HNT 2014/36:27

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Folkhälsovetenskap

Litteraturlista

Kvantitativ vetenskaplig metod

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: FHAE41
Kursens benämning: Kvantitativ vetenskaplig metod
Quantitative Scientific Methodology
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Ett antal vetenskapliga artiklar tillkommer som kurslitteratur, liksom inspelade föreläsningsfilmer och SPSS-filmer

Böcker
Beaglehole Robert, Bonita Ruth, Kjellström Tord. Grundläggande epidemiologi. Lund: Studentlitteratur, 2010. Antal sidor: 292.

Lynöe, Niels, Stenlund, Hans. Statistik och metodik i klinisk forskning. Introduktion till skattning och hypotesprövning. Allmänmedicin nr 1, supplement nr 23, 1998. Antal sidor: 54. Utdelas på lektion

Trost Jan, Hultåker Oscar. Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 2012. Antal sidor: 178.


Referenslitteratur

Olsson Henry, Sörensen, Stefan. Forskningsprocessen- Kvantitativa och kvalitativa perspektiv. Stockholm: Liber, 2011. Antal sidor: 328.

Wahlgren Lars. SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur, 2013. Antal sidor: 198.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-12-15