Dnr: HS 2014/31

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Socialt arbete

Litteraturlista

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: SMAEX1
Kursens benämning: Examensarbete för masterexamen i socialt arbete
Master Thesis in Social Work
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Övrig litteratur tillkommer i samråd med handledare.

Böcker
Rienecker, L & Stray Jörgensen, P. Att skriva en bra uppsats. Upplaga 2014. Malmö: Liber. Antal sidor: 349.

Trost, J. Att vara opponent. Upplaga 2013. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 66.

Övrigt
Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (1990/2002). En skrift som kan laddas ned på kurstorget, http://www.student.kau-se/kurstorg.

Manual
Karlstads universitet. Manual för referenshantering enligt Harvard system. Upplaga 2011. Kan laddas ner från http://wwww.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2009/10/referenser_harvard_kau_aug_11_pdf_16480.pdf


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-09-09