Dnr: HS 2013/15

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: MIGMB4
Musik med barn II, 7.5 hp
(Music with Children II, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Angelo, E, Sæther, M. Barnet och musiken: en introduktion i musikpedagogik för förskollärare. Upplaga 2014. Malmö: Gleerup. Antal sidor: 203.

Håkansson, K, Andersson, A. Hip-Hop boken. Upplaga 2005. Borås: Gehrmans Musikförlag. Antal sidor: 63.

Jernström, Elisabet, Lindberg, Siw. Musiklust. Upplaga 1995. Runa Förlag AB. Antal sidor: 144.

Riddarsporre, Bim, Söderman, Johan. Musikvetenskap i förskolan. Natur och kultur. Antal sidor: 224.

Uddén, Berit. Tanke - Visa - Språk. Upplaga 2004. Lund: Studentltteratur. Antal sidor: 150.

Wallerstedt, C, Lagerlöf, P, Pramling, N. . Lärande i musik: barn och lärare i tongivande samspel. Upplaga 2014. Malmö: Gleerup. Antal sidor: 113.


Referenslitteratur

Fagius, Gunnel (red). Barn och sång. Upplaga 2007. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 175.

Frister Lind, Heléne. Flyg lilla fjäril. Upplaga 1999. Helsingborg: Förlaget Lutfisken. Antal sidor: 104.

Hahne, Ingemar (red). Våra bästa barnvisor. Upplaga 2008. Notfabriken. Antal sidor: 256.

Holmberg, Ylva (red). Rösträtt Musik på barns villkor. Upplaga 2014. Gehrmans Musikförlag. Antal sidor: 144.

Jederlund, Ulf. Musik och språk Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande. Upplaga 2011. Stockholm: Liber. Antal sidor: 236.

Pramling Samuelssin, I, Asplund Carlsson, M, Olsson N, Wallerstedt C. Konsten att lära barn estestik. Upplaga 2008. Falun: Norstedts Akakademiska . Antal sidor: 160.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-09-11

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se