Dnr: HNT 2014/36:23

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Folkhälsovetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: FHAE33
Kvalitativ vetenskaplig metod, 7.5 hp
(Qualitative Scientific Methodology, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Internationella vetenskapliga artiklar tillkommer, så att kurslitteraturen omfattar ca. 1 000 sidor.

Böcker
Granskär, Monica & Höglund-Nielsen, Birgitta (red.) . Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur, 2012.

Yin, Robert K. Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur, 2013. Antal sidor: 320.


Referenslitteratur

Hallberg, Lillemor (ed.). Qualitative methods in public health research - Theoretical foundations and practical examples. Lund: Studentlitteratur, 2002. Antal sidor: 231. E-bok

Kvale, Steinar. Interviews. An introduction to qualitative research interviewing. London: Sage Publications, 1996.

Lundahl, C., & Öquist, O. Idén om en helhet. Utvärdering på systemteoretisk grund. Lund: Studentlitteratur, 2002.

Merriam, Sharan B . Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur, 1994.

Wendt, Eva & Enander, Viveka . Övergiven eller stöttad? Våldsutsatta kvinnors erfarenhet och bemötande inom hälso- och sjukvården. Visby: A-A books on demand, 2013.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-09-25

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se