Dnr: LUN2014/11

 

Logotype of Karlstad University

Lärarutbildningsnämnden
Geografi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: LXAA04
Examensarbete för ämneslärare - geografi med didaktisk inriktning, 15.0 hp
(Degree project, Secondary education - Geography and Geography Teaching, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Dysthe, Olga, Hertzberg, Fröydis & Heol, Tourlag. L. Skriva för att lära - Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur, 2002. Antal sidor: 209.

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. Examensarbete i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. Upplaga 5. Uppsala: Kunskapsföretaget, 2010. Antal sidor: 105.

Vetenskapsrådet. God forskningssed. Red. Vetenskapsrådet. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011. Antal sidor: 129.

Övrig litteratur väljs i samråd med handledande lärare.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-06-02

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se