Dnr: HS2014/38

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Svenska som andraspråk

Litteraturlista

Svenskan i tvärspråklig belysning

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: S2GB10
Kursens benämning: Svenskan i tvärspråklig belysning
Cross-Language Perspective on Swedish
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Svenskan i tvärspråklig belysning

Böcker
Ekerot, L-J. (2011). Ordföljd, Tempus och bestämdhet. Malmö: Gleerups. Läses enligt anvisning.

Flyman Mattsson, A. & Håkansson, G. (2010). Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. Lund: Studentlitteratur.

Källström, R. (2012). Svenska i kontrast. Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik. Upplaga 1. Lund: Studentlitteratur .

Norrby, C.(2004). Samtalsanalys. Lund: Studentlitteratur.

Prentice, J. (2010). På rak sak: om ordförbindelser och konventionaliserade uttryck bland unga språkbrukare i flerspråkiga miljöer. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2010. Läses enligt anvisning

Kapitel i bok
Abrahamsson, N. (2013). "Fonologiska aspekter på andraspråksinlärning och svenska som andraspråk". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Red. Hyltenstam, K. & Lindberg, I. Lund: Studentlitteratur. S. 85-120.

Lindberg, I. (2013). "Samtal och interaktion i andraspråksforskning". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Red. Hyltenstam, K. & Lindberg, I. Lund: Studentlitteratur . S. 481-518.

Kompendier
Anward, J. & Linell, P. (1976). "Om lexikaliserade fraser". I: Nysvenska studier 55-56. S. 77-119.

Axelsson, M. (1995). "En studie av hur vuxna inlärare av svenska som andraspråk utvecklar nominalfrasen och tillängnar sig bestämdhet". I: Nordens språk som andraspråk 3. Red. Kalin, M. & Latomaa, S. Jyväskylä: Jyväskylä universitet.

Bolander, M. (1987). "Man kan studera inte så mycke": om placering av negation och adverb i vuxna invandrares svenska. Stockholm: Stockholms universitet, Inst. för Lingvistik, Avd. för tvåspråkighetsforskning.

Hammarberg, B. & Viberg, Å. (1976). Anaforiska processer i svenska i invandrarperspektiv - några utgångspunkter. SSM Report 3. Stockholm: Stockholms universitet, Inst. för lingvistik.

Källström, R. (1992). "Hennes nyai bilarihennes. Om kongruens i svenska och andra språk". I: Svenska i harmoni. Fyra uppsatser om kongruens. Utg. av Widmark m.fl. Uppsala: Hallgren & Fallgren Studieförlag. S. 117-152.

Viberg, Å. (1990). "Bisatser i inlärarperspektiv". I: Andra symposiet i svenska som andraspråk i Göteborg 1989. Red. Tingbjörn, G. Stockholm: Skriptor förlag.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-06-02