Dnr: HNT 2014/41:23

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Omvårdnad

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: KMA134
Sår och sårbehandling I, 7.5 hp
(Ulcers and Wound Care I, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Lindholm, Christina. Sår. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Lindholm, Christina & Grauers, Margareta. Sårbehandling katalog över sårprodukter. Senaste upplagan. Gothia förlag.

Melhus, Åsa. Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor. Senaste upplagan. Riga: Nordstedts.


Vetenskapliga artiklar tillkommer

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-04-08

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se