Dnr: HNT 2014/89:8

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Byggteknik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: BYGB22
Byggprojektering med datorstöd i BIM-process, 20.0 hp
(Computer Aided Construction Design in a BIM Process, 20.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Björk, Cecilia, Nordling, Lars, Reppen, Laila. Så byggdes staden. Svensk byggtjänst. ISBN 978-91-7333-282-8.

Johannesson, Paul; Vretblad, Bengt. Byggformler och tabeller. Liber förlag. ISBN 978-91-47-10022-4.

Nordstrand, Uno. Byggprocessen. Senaste upplagan. Liber utbildning, 2008. ISBN 9789147015115.

Söderberg, Jan. Att upphandla byggprojekt. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur AB. ISBN 9789144070223.

Kompendier
Revit Arcitecture . Göteborg: WITU AB, 2014.

Rehnström, Börje, Rehnström, Carina. Byggkonstruktion enligt eurokoderna. Rehnströms bokförlag, 2014. ISBN 91-87446-36-7.

Rehnström, Börje; Rehnström, Carina. Träkonstruktion enligt eurokoderna. Rehnströms bokförlag, 2014. ISBN 91-87446-38-3.

Utredningar och lagar
Byggregler 2013-01-01. Senaste upplagan. Lagtexten AB, 2013. www.lagtexten.se.


Referenslitteratur

Böcker
Ahlqvist m fl. Handboken Bygg B, Byggnadsplanering. Liber förlag. ISBN 91-38-06074-4.

Fraenki, Claes. Byggnadsplanering. Härnöförlaget, 1994. ISBN 91-88104-28-1.

Nylander, Ola. Bostaden som arkitektur. Svensk Byggtjänst. ISBN 91-7332-870-7.

Utredningar och lagar
Bergenudd, Christer. Bygghandlingar 90-1, Redovisningsformer. SIS Förlag AB, 2003. ISBN 91-7162-580-1.

Boverket. Byggregler, BBR. Finns tillgänglig elektroniskt.

Boverket. Plan och bygglagen, PBL Finns tillgänglig elektroniskt.

Byggstandardiseringen. Svensk standard. Valda delar, finns tillgänglig på internet.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-02-06

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se