Dnr: HS 2014/11

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Nationalekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: NEGC47
Vetenskapliga metoder i nationalekonomi, 15.0 hp
(Scientific Methods in Economics, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bryman, A. och Bell, E. . Företagsekonomiska forskningsmetoder. Senaste upplagan. Stockholm: Liber AB.

Ekengren A-M. och Hinnfors, J. Uppsatshandbok hur du lyckas med din uppsats. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Miles, M. B. and Huberman, A. M. Qualitative Data Analysis. Senaste upplagan. London: SAGE Publications.

Nylén U. Att presentera kvalitativa data framställningsstrategier för empiriredovisning. Senaste upplagan. Stockholm: Liber AB.

Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare. Senaste upplagan. Stockholm: Liber AB.

Tidskriftsartiklar
Ytterligare artiklar kan tillkomma

Eisenhardt, K. M. "Building Theories from Case Study Research". Academy of Management Review. 1989, Vol. 14 No. 4. pp. 532-550.

Eisenhardt, K.M. and Graebner, M.E . "Theory building from cases: opportunities and challenges". Academy of Management Journal. 2007, Vol. 50 No. 1. pp. 2532..


Referenslitteratur

Alvesson, M. Interpreting Interviews. New Dehli India: SAGE Publications India Pvt Ltd, 2011.

Alvesson, M. and Sköldberg, K. Reflexive methodology: new vistas for qualitative research. London: 2nd, SAGE, 2008.

Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 2009.

Norén, L. Tolkande företagsekonomisk forskning. Lund: Studentlitteratur, 1995.

Patel, R. och Davidsson, B. Forskningens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Senaste upplagan. Studentlitteratur.

Seale, C. The quality of qualitative research. London, Great Britain: SAGE Publications Ltd, 2007.

Silverman, D. Doing qualitative research. London, Great Britain: SAGE Publications Ltd, 2000.

Silverman, D. Kvalitativ forskning. Lund: Studentlitteratur, 2010.

Silverman, D. Qualitative Research, Theory, Method and Practice. London: SAGE Publication, 1996.

Strauss, A. Qualitative analysis for social scientists. New York: Cambridge University Press, 1987.

Strauss, A and Corbin, J. Basics of Qualitative Research Grounded theory procedures and techniques. USA: SAGE Publications, 1990.

Svenska språknämnden. Svenska skrivregler. Senaste upplagan. Stockholm: Liber AB.

Trost, J. Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 2012.

Yin, R.K. Case Study Research Designs and Methods (3rd ed.). London: Sage Publication, 2003.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-03-12

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se