Dnr: LUN2014/9

 

Logotype of Karlstad University

Lärarutbildningsnämnden
Matematik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: LPAG05
Verksamhetsförlagd utbildning III - grundlärare i årskurs 4-6, 15.0 hp
(Practical placement III - grades 4-6, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivåLärarens handbok: läroplaner, skollag, diskrimineringslag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention. Lund: Studentlitteratur, 2011 eller senaste upplaga. Antal sidor 318

Kursplaner för relevant verksamhet/ämne

 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-02-17

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se