Dnr: LUN2014/15

 

Logotype of Karlstad University

Lärarutbildningsnämnden
Svenska språket

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: LPAG04
Verksamhetsförlagd utbildning III - grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 15.0 hp
(Practical placement III - early years classes and grades 1-3, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivåLärarens handbok: läroplaner, skollag, diskrimineringslag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention. Lund: Studentlitteratur, 2011 eller senaste upplaga. Antal sidor 318

Kursplaner för relevant verksamhet/ämne

 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-02-17

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se