Dnr: HS 2014/33

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Sociologi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: SOAE50
Sociologi IV, V, Examensarbete, 30.0 hp
(Sociology IV, V, Essay, 30.0 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990/2002) (en skrift som kan laddas ned på itslearning).

Manual för referenshantering enligt Harvard system. Karlstads universitet, 2011. http://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2009/10/referenser_harvard_kau_aug_11_ pdf_16480.pdf.

Böcker
Antal sidor: Ca 500. Litteratur väljs i samråd med handledare utifrån studieområde.


Referenslitteratur

Alvesson, Mats & Sköldberg Kaj. Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur, 2007. Antal sidor: 597.

Creswell, John W. Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications, ?????. Antal sidor: 296.

Lantz, Annika. Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur, 1993. Antal sidor: 133.

Miles, Matthew B & Huberman, A Michael. Qualitative data analysis. An expanded Sourcebook. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994. Antal sidor: 352.

Patel, Runa & Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur, 2003. Antal sidor: 149.

Rienecker, Lotte & Stray Jörgensen, Peter. Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber, 2008. Antal sidor: 416.

Seale, Clive (ed.). Researching Society and Culture. London: Sage Publications, 2001. Antal sidor: 544.

Yin, Robert K. Case Study Research. Design and Methods. Thousand Oaks: Sage Publications, 2008. Antal sidor: 240.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-02-20

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se