Dnr: HNT 2014/89:1

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Byggteknik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: BYGB19
Byggnads- och samhällsplanering, 5.0 hp
(Building and Urban Planning, 5.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Björk, Cecilia, Nordling, Lars, Reppen, Laila. Så byggdes staden. Svensk byggtjänst. ISBN 978-91-7333-282-8.

Kompendier
Artiklar och kompendier tillkommer.


Referenslitteratur

Böcker
Ahlqvist m fl. Handboken Bygg B, Byggnadsplanering. Liber förlag.

Boverket. Byggregler, BBR. Finns tillgänglig elektroniskt.

Boverket. Plan och bygglagen, PBL. Finns tillgänglig elektroniskt.

Byggstandardiseringen. Svensk standard.

Fraenki, Claes. Byggnadsplanering. Härnöförlaget, 1994.

Nylander, Ola. Bostaden som arkitektur. Svensk Byggtjänst.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-02-18

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se