Dnr: LUN2014/15

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Litteraturvetenskap

Litteraturlista

Svenska med didaktisk inriktning 1

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: SVGL01
Kursens benämning: Svenska med didaktisk inriktning 1
Swedish and Swedish Teaching 1
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori, metod och praktik, 7,5 hp

Skolverket. Gy 2011.

Skolverket. Lgr 11. Kursplaner och kunskapskrav för svenskämnet på högstadiet, 2011.

Skönlitterära verk samt artiklar och utdrag ur litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska verk kan tillkomma, enligt lärares anvisning, till ett sidantal av max 400 sidor.

Aaslestad, Petter. Narratologi. En inforingi anvendt fortelleteori. Oslo: Landslaget for norskundervisning (LNU). Cappelen Akademisk forlag, 1999. ISBN 82-456-0251-5. Antal sidor: 129.

Bergsten, Staffan & Elleström, Lars. Litteraturhistoriens grundbegrepp. Lund: Studentlitteratur, 2004. 2:a rev. upplagan. ISBN 91-44-04255-8. Antal sidor: 212.

Bergsten, Staffan (red.). Litteraturvetenskap: en inledning. Lund: Studentlitteratur, 2002. 2:a rev. upplagan. ISBN 91-44-02332-4. Antal sidor: 200 .

Claesson, Dick/Fyhr, Lars/Hansson, Gunnar D. (red.). Texter från Sapfo till Strindberg. Lund: Studentlitteratur, 2006. (Noveller och lyrik, ca 50 sidor). ISBN 91-44-03248-X.

Conrad, Joseph. Mörkrets hjärta. (Olika utgåvor). Se t. ex. Göteborg: Lindelöw, 2008. ISBN 978-91-85379-06-4. Antal sidor: 118.

Euripides. Medea. (Olika utgåvor). Se t.ex. De grekiska tragedierna. Stockholm: Vertigo förlag, 2002. ISBN 9197309915. Antal sidor: 53.

McCormick, Kathleen. The Culture of Reading and the Teaching of English. Manchester: Manchester University Press, 1994. (Kap. 3).

Tenngart, Paul. Litteraturteori. Malmö: Gleerup, 2008. ISBN 978-91-40-66408-2. Antal sidor: 197.

Thavenius, Jan . Den motsägelsefulla bildningen. (Kap. 3), Stockholm: B. Östlings bokförlag Symposium, 1995. ISBN 91-7139-271-8. Antal sidor: Ca 30.

Vulovic, Jimmy. Narrativanalys. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-07884-7. Antal sidor: 184.


Referenslitteratur

Sjöberg, Birthe. Dramatikanays: en introduktion. Lund: Studentlitteratur, 2006. ISBN 91-44-04656-1. Antal sidor: 186.

Delkurs 2: Översikt över den västerländska litteraturens historia, 7,5 hp

Artiklar och utdrag ur litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska verk kan tillkomma, enligt lärares anvisning, till ett sidantal av max 200 sidor.

Algulin Ingemar & Olsson Bernt. Litteraturens historia i Världen. (Olika utgåvor). Stockholm: Norstedts, 1995. 4:e upplagan. ISBN 9172274344. Antal sidor: Ca 200.

Almqvist, Carl Jonas Love. Ett verk per studiegrupp enligt lärares anvisning. Antal sidor: Varierande.

Balzac, Honoré de. Pappa Goriot. 1835. (Olika utgåvor). Antal sidor: Ca 270.

Bibeln. (Olika utgåvor). Antal sidor: Ca 50.

Bremer, Fredrika. Familjen H***. 1830-31. Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 2000. ISBN 91-7230-094-9. Antal sidor: 192.

Cervantes, Miguel de. Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha: första och andra delen. (Jens Nordenhöks övers., olika utgåvor), Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion 2001. ISBN 978-91-7139-500-9. Antal sidor: Ca 100.

Claesson, Dick/Fyhr, Lars/Hansson, Gunnar D. (red.). Texter från Sapfo till Strindberg. Lund: Studentlitteratur, 2006. ISBN 91-44-03248-X.

Delblanc, Sven/Göransson, Sverker/Lönnroth, Lars (red.). Den svenska litteraturen. Band 1-3. Stockholm: Bonnier, 1999. Se även samma verk band 1-7, Stockholm: Bonnier, 1993. Antal sidor: Ca 100.

Flaubert, Gustave. Mme Bovary. 1856. (Olika utgåvor). Antal sidor: Ca 330.

Goethe, Johann Wolfgang von. Den unge Werthers lidanden. 1774. (Olika utgåvor). Antal sidor: Ca 140.

Molière. Tarfuffe. 1664 eller Misantropen 1666. (Olika utgåvor). Antal sidor: Ca 100.

Racine, Jean. Fedra. (Oika utgåvor). Se t. ex. Riksteaterns utgåvor. www.riksteatern.se/templates/Form 1777.aspx. Antal sidor: Ca 50.

Shakespeare, William. Ytterligare en pjäs, enligt lärares anvisningar.

Shakespeare, William. Hamlet. Ordfront, 2003. (Olika utgåvor). ISBN 91-7037-967-X. Antal sidor: Ca 150.

Sofokles. Kung Oidipus. (Olika utgåvor). Se t. ex. De grekiska tragedierna. Stockholm: Vertigo förlag, 2002 . ISBN 9197309915. Antal sidor: Ca 100.

Swift, Jonathan. Gullivers resor. 1726. (Olika utgåvor). Antal sidor: Ca 400.

Voltaire. Candide. Nacka: Klassikerförlaget Steniq AB, 1997. (Olika utgåvor). ISBN 91-88680-46-0. Antal sidor: Ca 180.


Referenslitteratur

Petersson, Margareta (red.). Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur, 2011.

Delkurs 3: Perspektiv på litteraturen, 7,5 hp

Artiklar och utdrag ur litteraturvetenskapliga verk kan tillkomma, enligt lärares anvisning, till ett sidantal av max 200 sidor.

Skönlitteratur och övrig litteratur, enligt lärares anvisning, i en omfattning av max 2500 sidor.

Claesson, Dick/Fyhr, Lars/Hansson, Gunnar D. (red.). Texter från Sapfo till Strindberg. Lund: Studentlitteratur, 2006.

Lagerlöf, Selma. Gösta Berlings saga. Stockholm: Bonnier, 2005. (Olika utgåvor). ISBN 9100107425. Antal sidor: Ca 400.

Delkurs 4: Läsarstrategier och samtida fiktionstexter, 7,5 hp

Artiklar och utdrag ur litteraturvetenskapliga verk kan tillkomma, enligt lärares anvisning, till ett sidantal av max 200 sidor.

Ett urval av samtida skönlitterära och multimodala texter.

Bäckman, Stig. "Litterär kompetens. Ett försök till litteraturdidaktisk begreppsutredning". I: Litteraturdidaktik. Texter om litterär kompetens och lyrik i skolan. Red. Bäckman, Rooswall, Torell & Wolf. Mitthögskolan , 1998. Sid. 81-92.

Iser, Wolfgang. "Läsprocessen - en fenomenologisk betraktelse". I: Modern litteraturteori del 1. Red. Entzenberg, Claes och Cecilia Hansson. Lund: Studentlitteratur, 1993. Sid. 319-341.

Persson, Magnus. Den goda boken: samtida föreställningar om litteratur och läsning. Lund: Studentlitteratur, 2012. Antal sidor: 230.

Tengberg, Michael. "Läsarter och lässtrategier i skolans litteratursamtal". Didaktisk tidskrift. No 4, volym 18, 2009.


Referenslitteratur

Ahlstedt, Eva & Karlsson, Britt-Marie. Den tvetydiga pakten. Skönlitterära texter i gränslandet mellan självbiografi och fiktion. Göteborg: Romanica Gothoburgensia/Acta universitatis Gothoburgensis. ISBN 978-91-7346-700-1. Antal sidor: 354.

Jansson, Bo G. Episkt dubbelspel. Om faktionsberättelser i film, litteratur och tv. Uppsala: Hallgren & Fallgren. Antal sidor: 213.

Koppfeldt, Thomas. "Narrativitet och lärande". I: Berättelse och kunskap. Slutrapport nr 2 från Kollegiet för forskning och utvecklingsarbete på det konstnärliga området. Stockholm:: Dramatiska institutet, 2006.

Leitch, Thomas. "Twelve Fallacies in Contemporary Adaptation Theory". I: Criticism 45 . (2). 2003. Sid. 149-171.

Molloy, Gunilla. Reflekterande läsning och skrivning. Lund: Studentlitteratur, 1996.

Penne, Sylvi. Litteratur og film i klasserommet. Didaktikk for ungdomstrinnet of vidaregående skole. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. Sid. 109-122, 127-137, 170-206, 208-216.

Petersson, Margareta (red.). Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur, 2011. Antal sidor: 100.

Rosenblatt, Louise M. Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. (Översättning Sven-Erik Torhell). Lund: Studentlitteratur, 2002. Antal sidor: 256.

Smidt, Jofrid Karner. "En kritisk lesning av Wolfgans Isers resepsjonsestetikk". I: Tekstblikk - rapport fra forskersymposium for tekst- og litteraturpedagogikk. Red. Maagerø, E. & Tønnesen, E. S. Nordisk ministerråd, 1999. Sid. 62-73.

Sumara, Dennis J. "Fictionalizing Acts: Reading and the Making of Identity". I: Theory in to Practice 37 . (3). 1998. Sid. 203-210.

Sørensen, Birte. Litteratur: Forståelse og fortolkning. Alinea A/S, 2001. (Kap. 10).

Torell, Örjan. "Resultat - en översikt". I: Hur man gör en litteraturläsare: om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland. Red. Torell, Örjan. Härnösand: Mitthögskolan i Härnösand, 2002. Sid. 74-100.

Torell, Örjan (red.). Hur gör man en litteraturläsare: om skolans littteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland. Härnösand: Mitthögskolan i Härnösand, 2002.

Årheim, Anette. När realismen blir orealistisk. Litteraturens "sanna historier" och unga läsares tolkningsstrategier. Växjö: Växjö University Press, 2007.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-02-17