Dnr: HS 2013/13

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Naturgeografi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2013

 

Kurskod: NGGA25
Grundläggande fastighetsjuridik, 7.5 hp
(Introduction to Estate Law, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Julstad, B. Fastighetsindelning och markanvändning. Senaste upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik. Antal sidor: 220. Hela boken används som kurslitteratur.

Övrigt
Lagar och förordningar. http://www.notisum.se/.

PBL kunskapsbanken. - http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Regler-och-forarbeten/Gallande-regler/ http://www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken/ . 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-11-04

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se