Dnr: LUN2013/12

 

Logotype of Karlstad University

Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2014

 

Kurskod: MUGL26
Musik i klass 4, 15.0 hp
(Classroom Music Teaching 4, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Instrumental breddning, 6 hp

Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare.

Inspelningar och kompletterande undervisningsmaterial tillkommer.

Delkurs 2: Musikdidaktik, 4 hp

Inspelningar, kompletterande undervisningsmaterial tillkommer.

Artiklar och kompendier om maximalt 200 sidor tillkommer.

Noter fastställs i samråd med ansvarig lärare.

Kommentarmaterial till kursplan i musik. www.skolverket.se.

Lgr 11. www.skolverket.se.

Böcker
Eklund, S. Arbeta i projekt: individen, gruppen, ledaren. Upplaga 3. uppl.. Lund: Studentlitteratur, 2010. Antal sidor: 193.

Markström Åkerlund, B; Bodin, D; Sjöbom, M. Musikens nycklar. Liber AB, 2000. Antal sidor: 160.


Referenslitteratur

Alerby, E; Elidottir, J. Lärandets konst: betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet. Lund: Studentlitteratur, 2006. Antal sidor: 224.

Delkurs 3: Musikkunskap, 5 hp

Valbar litteratur i musikteori om maximalt 300 sidor tillkommer.

Inspelningar och kompletterande undervisningsmaterial tillkommer.

Böcker
Natur & Kulturs musikhistoria. Red. Kjellberg, E. Natur & Kultur, 2007. Antal sidor: 1085.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2013-06-03

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se