Dnr: HS 2013/5

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Informatik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2013

 

Kurskod: ISGB01
Databasdesign, 7.5 hp
(Database Design, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Padron-McCarthy, T & Risch, T. Databasteknik. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur
Date, C.J. An Introduction to Database Systems. Senaste upplagan. Addison Wesley.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-06-19

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se