Dnr: FAK4 2012/3

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Litteraturvetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: LVAD05
Responsteorier. Läsares interaktion med texter, 7.5 hp
(Reader Response Theory. Readers Interactions with Texts, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Fish, Stanley. Is there a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities. Cambridge: Harward University Press, 1980. Antal sidor: Urval ca 50.

Iser, Wolfgang. The Act of Reading. A Theory of Aestethic Response. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1980. Antal sidor: 200.

Rivkin, Julie & Michael Ryan. "Rhetoric, Phenomenology, Reader Response". I: Literary Theory. Malden, Oxford Victoria: Blackwell Publishing, 2004. Sid. 127-253.

Rosenblatt, Louise . The Reader, The Text, The Poem. The Transactional Theory of the Literary Work. Carbendale: Southern Illinois University Press, 1994. Antal sidor: 200.


Skönlitteratur och filmer, samt övrig facklitteratur, väljes i samråd med kursansvarig (eller undervisande lärare eller examinator).

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2012-02-14

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se