Dnr: FL2012/12

 

Logotype of Karlstad University

Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2013

 

Kurskod: MUGL19
Musik i klass 3, 15.0 hp
(Classroom Music Teaching 3, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Instrumental breddning, 6 hp

Inspelningar och kompletterande undervisningsmaterial tillkommer.

Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare.

Delkurs 2: Musikdidaktik, 4 hp

Inspelningar, kompletterande undervisningsmaterial samt digitalt musikverktyg tillkommer.

Artiklar och kompendier om maximalt 200 sidor tillkommer.

Noter fastställs i samråd med ansvarig lärare.

Kommentarmaterial till kursplan i musik. www.skolverket.se.

Lgr 11. www.skolverket.se.

Böcker
Edberg, L. Musikämnets möjligheter - kreativ musikundervisning i praktiken. Lund : Studentlitteratur AB, 2012. valda delar. Antal sidor: 141.

Ferm, C. Öppenhet och medvetenhet : en fenomenologisk studie av musikdidaktisk interaktion. Luleå: Luleå tekniska universitet, Musikhögskolan i Piteå, 2004. Antal sidor: 253.

Ideland, J. Spela, leka eller låta bli : Guitar Hero som kommunikativ praktik för unga musiker . Luleå: Luleå tekniska universitet, Musikhögskolan i Piteå, 2011. Antal sidor: 151.

Delkurs 3: Musikkunskap, 5 hp

Valbar litteratur i musikteori om maximalt 300 sidor tillkommer.

Inspelningar och kompletterande undervisningsmaterial tillkommer.

Böcker
Natur & Kulturs musikhistoria. Red. Kjellberg, E. Natur & Kultur, 2007. Antal sidor: 1085.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2012-06-14

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se