Dnr: FL2012/12

 

Logotype of Karlstad University

Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutb

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2013

 

Kurskod: MUGL14
Musik i klass 2, 7.5 hp
(X Classroom Music Teaching 2, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Instrumental breddning, 2 hp

Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare.

Delkurs 2: Musikdidaktik, 2 hp

Noter fastställs i samråd med ansvarig lärare.

Artiklar och kompendier om maximalt 200 sidor tillkommer.

Kommentarmaterial till kursplan i musik. www.skolverket.se.

Lgr 11. www.skolverket.se.

Böcker
Edberg, L. Musikämnets möjligheter - kreativ musikundervisning i praktiken. Lund : Studentlitteratur AB, 2012. valda delar. Antal sidor: 141.

Ericsson, C & Lindgren, M. (Red). Perspektiv på populärmusik och skola. Lund: Studentlitteratur AB, 2011 eller senaste upplaga. valda delar. Antal sidor: 181.

Rapporter
Skolinspektionen (2011). Musik i grundskolan. Är du med på noterna rektorn?. Stockholm: Skolinspektionens rapport 2011:5.

Delkurs 3: Musikkunskap, 3.5 hp

Övrig litteratur i musikteori fastställs i samråd med ansvarig lärare.

Inspelningar och kompletterande undervisningsmaterial tillkommer.

Böcker
Natur & Kulturs musikhistoria. Red. Kjellberg, E. Natur & Kultur, 2007. Del 1 -s.551.

Edlund, L. Modus Novus: lärobok i fritonal melodiläsning. F-Musiikki, 2009. Antal sidor: 111.

Palmqvist, B-O. The Refinement of Rhythm, Svenska Bok 2. Mediako, 2008. Antal sidor: 230.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2012-06-14

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se