Dnr: FAk 3 2012/12

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Statsvetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: SVA508
Vetenskapsteori, 7.5 hp
(Philosophy of Science, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Alvesson, Mats & Sköldberg Kaj. Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur, 2007. Antal sidor: 590.

Bhaskar Roy. A Realist Theory of Science. London: Verso Books, 2007. Antal sidor: 280.

Gilje Nils & Grimen, Harald. Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Daidalos, 2007. Antal sidor: 330.

Winther Jörgensen Marianne. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2000. Antal sidor: 200.

Övrigt material
Antal sidor: 100. Distribueras genom kursledningen


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2012-08-23

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se