Dnr: Fak2 2012/63:2

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Byggteknik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2011

 

Kurskod: BYGA94
Teknisk besiktning och värdering av fastigheter, 12.0 hp
(Technical Evaluation of Property, 12.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Axelsson, A, Andrén L. Värmeboken - halvera dina värmekostnader. 2007. ISBN 9789185753000.

Herngren, Per, Wannfors, Henrik. Husets ABC. ICA-Förlaget. ISBN 9153422996.

Referenslitteratur
Peterson, B-Å. Tillämpad byggnadsfysik. Lund: Studentlitteratur, 2004. ISBN 9144037066.

Byggutbildarna, Föreningarna för Byggnads- och VVS-inspektörer samt Bygglovsgranskare och byggnadsnämndsekreterare. Bygg- och kontrollteknik för småhus. Byggutbildarna, 2007.

Litteratur
Ytterligare kursmaterial tillhandahålles under kursens gång.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2012-05-29

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se