Dnr: FAK4 2012/4

 

Logotype of Karlstad University

Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutb

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: MUGL08
Musik i klass 1, 7.5 hp
(Classroom Music Teaching 1, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Musikdidaktik

Noter och kompletterande undervisningsmaterial tillkommer.

Kommentarmaterial till kursplan i musik. www.skolverket.se.

Lgr 11. www.skolverket.se.

Böcker
Ericsson, C & Lindgren, M. Musikklassrummet i blickfånget. Vardagskultur, identitet, styrning och kunskapsbildning. Högskolan i Halmstad, 2010 eller senaste upplaga. Antal sidor: 244.

Ericsson, C & Lindgren, M. (Red). Perspektiv på populärmusik och skola. Lund: Studentlitteratur AB, 2011 eller senaste upplaga. 143-160. Antal sidor: 181.

Delkurs 2: Musikkunskap

Inspelningar och kompletterande undervisningsmateral tillkommer.

Böcker
Adler, S. The study of Orchestration. New York: Norton, 2002. Urval av sidor. Antal sidor: 839.

Edlund, L. Modus Vetus: gehörsstudier i dur/moll-tonalitet. Upplaga 1976. Stockholm: Nordiska musikförlaget. Antal sidor: 218.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2012-02-28

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se