Dnr: FAK4 2012/1

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Engelska

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: ENAES2
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master), 30 hp
(Degree Project in English Linguistics (Master), 30 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Sealey, Alison. Researching English Language: A resource book for students. Senaste upplagan. London: Routledge, 2010. ISBN 978-0415468985. Antal sidor: 225.

x. Övrig litteratur väljs i samråd med handledare.


Referenslitteratur

Research methods in linguistics. Red. Litosseliti, Lia. London: Continuum, 2010. ISBN 978-0826489937. Antal sidor: 215.

Wray, A. & Aileen B. Projects in Linguistics: A practical guide to researching language. Senaste upplagan. New York: Hodder Arnold, 2006. ISBN 978-0340905784. Antal sidor: 257.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2012-02-14

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se