Dnr: FAK4 2012/1

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Engelska

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: ENAEL3
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master), 15 hp
(Degree Project in English Literature (Master), 15 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Litteratur väljs i samråd med handledare.


Referenslitteratur

Gibaldi/Achtert. MLA Handbook for Writers of Research Papers. Senaste upplagan.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2012-02-14

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se