Dnr: FAK4 2012/3

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Litteraturvetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: LVAD06
Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur, 7.5 hp
(Poststructuralist Theory and Postmodern Literature, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Hutcheon, Linda. The Politics of Postmodernism. London: Routledge, 2002 (1989). Antal sidor: 184.

McHale, Brian. Postmodernist Fiction. London: Methnen, 2001 (1987). Antal sidor: 257.


Skönlitteratur och filmer, samt övrig facklitteratur, väljes i samråd med kursansvarig (eller undervisande lärare eller examinator).

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2012-02-14

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se