Dnr: FAK4 2012/3

 

Logotype of Karlstad University


Estetisk-filosofiska fakulteten
Litteraturvetenskap

Litteraturlista

Det kusliga i litteratur, film och konst

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: LVAD01
Kursens benämning: Det kusliga i litteratur, film och konst
The Uncanny in Literature, Film and Art
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Castle. Terry. The Female Thermometer. Eighteenth-Century Culture and the Invention of the Uncanny. Oxford: Oxford University Press, 1995. Antal sidor: 288.

Cixous, Hélène. "Fiction and Its Phantoms. A Reading of Freud´s Das Unheimliche (The "uncanny")". New Literary History. Vol 7. No 3. Sid. 525-548. Antal sidor: 23.

Freud, Sigmund. "Det kusliga". I: Samlade skrifter XI. Konst och litteratur. Stockholm: Natur och Kultur, 2007. Antal sidor: 36.

Masschelein, Anneleen. The Unconcept: The Freudian Uncanny in Late Twentieth Century Theory. New York: SUNY Press , 2011. Antal sidor: 229.

Royle, Nicholas. The Uncanny. Manchester: Manchester University Press, 2003. Antal sidor: 328.

Todorov, Tzvetan. The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre. Ithaca NY: Cornell University Press, 1975. Antal sidor: 175.

Vidler, Anthony. The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely. Cambridge: The MIT Press, 1992. Antal sidor: 257.


Skönlitteratur och filmer, samt övrig facklitteratur, väljes i samråd med kursansvarig (eller undervisande lärare eller examinator).

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2012-02-14