Dnr: FAK4 2012/3

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Litteraturvetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: LVADSA
Självständigt arbete - uppsats, 30 hp
(Independent Project - Degree Project, 30 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Litteraturlista i samråd med handledare.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2012-02-14

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se