Dnr: FAK3 2010/3

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Sociologi

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2012

 

Kurskod: SOAD30
Sociologi IV, Examensarbete, 15 hp
(Sociology IV, Degree Project, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Övrigt: Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990/2002) ( en skrift som kan laddas ned på kurstorget, http://www.student.kau.se/kurstorg)

Litteratur väljs i samråd med handledare.

Manual för referenshantering enligt Harvard system. Karlstads universitet, 2011. http://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2009/10/referenser_harvard_kau_aug_11_pdf:16480.pdf


Referenslitteratur

Svenska skrivregler. Liber i Malmö och Språkrådets skrifter 8, Svenska språknämnden, Stockholm . Antal sidor: 264.

Rienecker, Lotte & Stray Jörgensen, Peter. Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber, 2008. Antal sidor: 416.

Trost, Jan. Att vara opponent. Upplaga 2002. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 85.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2012-02-23

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se