Logotype of Karlstad University

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Folkhälsovetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2012

 

Kurskod: FHABE1
Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister), 15 hp
(Master Dissertation (one year), 15 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Rienecker, Lotte & Stray Jörgensen, Peter. Att skriva en bra uppsats. Upplaga 2. Malmö: Liber. Antal sidor: 276.

Trost, Jan. Att vara opponent. Lund: Studentlitteratur, 2002. Antal sidor: 85.


Referenslitteratur

Referenssystem APA . http://www.kau.se/bibliotek/referenshantering/referenser-enligt-apa.

Ytterligare litteratur tillkommer utifrån examensarbetets inriktning och i samråd med handledare.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2011-10-28

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se