Dnr: FAK1 2010/4

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Informatik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2012

 

Kurskod: ISAE09
Informatik - Masteruppsats, 30 hp
(Information Systems - Master´s thesis, 30 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Lämplig litteratur med hänsyn till uppsatsens ämne väljs i samråd med examinator.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2011-10-26

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se